Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

pro ČBA vzdělávací manažerské programy

I.

Evidence přihlášek

K přihlášení do vzdělávacích manažerských programů České bankovní asociace je potřeba poslat vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail seminare@cbaonline.cz. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.

Zařazeným zájemcům je potvrzena účast elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.

Při plně obsazené účasti budeme nezařazené zájemce obratem informovat a nabídneme jim náhradní termín, nebo zrušení přihlášky.

V případě zrušení programu budeme přihlášené účastníky obratem informovat a bude-li to možné, nabídneme jim náhradní termín.

Přihláška je závazná.

II.

Úhrada kurzovného

Na základě doručené vyplněné přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Platbu kurzovného proveďte bezhotovostně ve lhůtě uvedené v zálohové faktuře s uvedením variabilního symbolu a jména a příjmení účastníka. Platbu v hotovosti nepřijímáme.

Po provedení platby kurzovného vystavíme v zákonném termínu daňový doklad (fakturu).

III.

Místo konání

Vzdělávací manažerské programy ČBA se budou konat v prostorách České bankovní asociace na adrese: Budova Churchill II, Italská 2584/69, Praha 2, 120 00.

IV.

Stornovací podmínky

Kurzovné vracíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky, a to za níže uvedených podmínek:

 • v případě zrušení účasti ve lhůtě 1 měsíc a méně před zahájením vzdělávacího manažerského programu nemá účastník nárok na vrácení kurzovného.
 • v případě zrušení účasti ve lhůtě delší než 1 měsíc a kratší než 3 měsíce před zahájením vzdělávacího manažerského programu bude vráceno 50 % kurzovného.
 • v případě zrušení účasti ve lhůtě 3 měsíce a déle před zahájením vzdělávacího manažerského programu bude vráceno 100 % kurzovného.

Kurzovné vracíme v plné výši, dojde-li ke zrušení programu z naší strany.

V případě již plně obsazené účasti pro Vámi vybraný vzdělávací program Vám bude nabídnutý nejbližší volný termín.

V případě, že se nemůžete zúčastnit vybraného programu a již jste uhradili kurzovné, máte možnost poslat za sebe náhradníka. O této změně je potřeba nás předem informovat.


Ochrana osobních údajů

Česká bankovní asociace (dále jen "ČBA") prohlašuje, že Vaše osobní údaje nebude poskytovat s výjimkami zde uvedenými (Váš zaměstnavatel / obchodní partner, který Vás přihlásil na kurz/seminář, resp. jím určená osoba k evidenci) ke zpracování dalším zpracovatelům nebo příjemcům a nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani jakékoli mezinárodní organizaci. Výjimku představují situace, kdy je ČBA jako správce povinna Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy poskytnout, např. orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

Vámi poskytnuté osobní údaje může ČBA využít k následujícím účelům:

 • k umožnění používání všech služeb poskytovaných Vám ze strany ČBA,
 • ke zvýšení kvality služeb poskytovaných Vám ze strany ČBA,
 • k evidenci výsledků vzdělávání,
 • k evidenci vydaných osvědčení o absolvování semináře/kurzu,
 • k marketingovým účelům.

ČBA prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu minimálně 5 let.

Všechny výše zmíněné osobní údaje budou bezpečně uloženy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. ČBA chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. ČBA prohlašuje, že podnikla veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích osob. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

ČBA Vás upozorňuje na následující práva, které Vám jako subjektu osobních údajů vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od ČBA potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány);
 • právo na opravu (máte právo na to, aby ČBA bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje, případně Vaše neúplné osobní údaje doplnila);
 • právo na výmaz (máte právo na to, aby ČBA bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů);
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů (v zákonem stanovených případech máte právo získat své osobní údaje, jež jste poskytli ČBA, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu ČBA, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila);
 • právo vznést námitku (to v případě, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany včetně profilování založeného na tomto principu);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká);
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů (e-mailem na: seminare@cbaonline.cz);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Cookies

ČBA rovněž zaznamenává informace o tom, jaké služby poskytované ČBA užíváte a navštěvujete, stejně jako Vaše zvyklosti a informace o Vašem softwarovém vybavení a Vaší IP adresu. ČBA k tomu využíváme možností takzvaných "Cookies". Pokud nechcete, aby ČBA tyto informace získávala, může zakázat používání Cookies v konfiguraci svého internetového prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že některé webové služby ČBA nebudou fungovat správně.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vy, jakožto subjekt údajů, podpisem přihlášky k ČBA vzdělávacím manažerským programům souhlasíte (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v ní obsažených pro účely oslovení s pozvánkou na další akce, přednášky a semináře konané ČBA či pro účely zasílání ČBA News. Osobní údaje získané pro účely zasílání pozvánek a novinek budou uloženy a zpracovávány do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Informaci o právu souhlas kdykoli odvolat uvádíme výše.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů a aktuálnosti informací zpracovávaných o Vaší osobě nás prosím kontaktujte na podpora@cbaeduca.cz nebo písemným oznámením adresovaným na: Česká bankovní asociace, Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2.


Souhlas s využitím fotografie či videa

Souhlasím s tím, aby Česká bankovní asociace pořídila a/nebo využila fotografie a videa z ČBA vzdělávacích manažerských programů, a to k propagačním účelům těchto programů na webových stránkách daného programu či webu České bankovní asociace, dále na sociálních sítích a tiskových materiálech ČBA pro účely prezentace aktivit ČBA. Souhlasím s tím, aby ČBA, případně další fyzické či právnické osoby, jimž ČBA poskytne licenci k užití fotografií, tyto údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na vendula.vlkova@cbaonline.cz, přičemž odvolání souhlasu působí vždy jen do budoucna, a není dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného tímto souhlasem.