Štěpán Pekárek

Manager

Deloitte Czech Republic


Štěpán je manažerem v Risk Advisory, má 7 let zkušeností s finančním modelováním a projekty souvisejícími s bankovní regulací Specializuje se na bankovní regulaci, CRRII/CRDV a požadavky Basel III. V předchozích letech působil v týmu obezřetnostního dohledu České národní banky v útvaru obezřetnostního dohledu se zaměřením na obezřetnostní regulaci.

Štěpán regulatorních deep dives transition plánů bankovních institucí na nové regulatorní a Ph D na Vysoké škole ekonomické a titulu Mgr na Univerzitě Karlově.

Česká bankovní skupina Implementace řízení rizik Skupinový model řízení rizik Zátěžové testování ICAAP/ILAAP governance.

Česká investiční společnost Implementace definice a revize regulatorních požadavků na reporting. Zavedení společných systémů podávání zpráv MiFID MiFIR a EMIR směrem k regulátorovi Definice regulatorních požadavků na hlášení v rozsahu s fázemi ToD a ToE hlášení před uvedením do provozu.

Řízení finančních rizik mezinárodní finanční skupiny Regulatorní top down assessment skupiny, která se skládá z bankovních i nebankovních subjektů Identifikace target operating model, vnitřní restrukturalizace governance a řízení a harmonizace výkaznictví.

Evropská bankovní skupina Implementace governance v oblasti řízení modelu v úseku IRB řízení úvěrových rizik Model lifecycle Model retirement Model performance testing.